Контакти

Намерете ни на картата

Форма за контакт

За всякакви въпроси и мнения, моля, попълнете формата по-долу.

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ЗА ПОРЪЧКИ НА СЛАДКАРНИЦИ НЕДЕЛЯ

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www.nedelya.com, съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.

Всички елементи на сайта www.nedelya.com, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” - Код по Булстат 177347040 – „Притежател на сайта“.

 

Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки „www.nedelya.com” („Общите условия”) и урежда отношенията между ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”

и всеки един от потребителите на уебсайта www.nedelya.com 

І. ДЕФИНИЦИИ 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 
1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
1.2. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, (сладкарници Неделя), е търговско дружество с Код по Булстат 177347040, със седалище и адрес на управление: Град София, улица Блага вест 5, тел:0700 19 009, e-mail: delivery@nedelya.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: http://nedelya.com 
1.3. www.nedelya.com е уебсайт посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на продуктите на сладкарници Неделя до посочен от тях адрес. 
1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена. 
1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва които и да е от предоставяните през колцентър НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ и уебсайта www.nedelya.com услуги и ресурси. 
1.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.nedelya.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.nedelya.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др. 
1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.nedelya.com
1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия. 
1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www.nedelya.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.nedelya.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ. 
1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 
1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси. 
1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред. 
1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно. 
1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

2.1. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, чрез Уебсайта www.nedelya.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. 
2.2. Услугите на Уебсайта www.nedelya.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ и без да е необходима предварителна регистрация, но при спазване правилата на настоящите Общи условия. Използването на Услугите на Уебсайта www.nedelya.com е възможно и след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. 
2.3. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.nedelya.com във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www.nedelya.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта www.nedelya.com

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.nedelya.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.nedelya.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.nedelya.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.nedelya.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.nedelya.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.nedelya.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.nedelya.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 
3.2.1 В процеса на регистрация или завършване на поръчката, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутони ‘’Регистрация’’ и/или "Съгласен съм с общите условия", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. 
3.2.2 С това ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.nedelya.com услуги. При попълване на формата за регистрация или формата за завършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.nedelya.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. 
3.2.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.nedelya.com има право да откаже регистрацията или изпълнението на поръчката.
3.2.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.nedelya.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3. 
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. www.nedelya.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.nedelya.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им. 
4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.nedelya.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.nedelya.com. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на www.nedelya.com, да управлява разположено от него на сървър на www.nedelya.com потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си, да прекрати регистрацията си в www.nedelya.com и др. 
4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта www.nedelya.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга. 
4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.nedelya.com може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1. 
5.2. Договорът се сключва на български език. 
5.3. Договорът има действие: 
а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.; 
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 
6.2. При извършване на промени в Общите условия, ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.nedelya.com. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие. 
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.nedelya.com, при което ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет. 
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.nedelya.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”услуги да не зарежда, разполага на сървър на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: 
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; 
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; 
в. с порнографско или открито сексуално съдържание; 
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти; 
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация; 
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; 
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология; 
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност; 
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”услуги: 
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия; 
б. да уведомява незабавно ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
в. да не се представя за друго лице; 
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни). 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.nedelya.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. 
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.nedelya.com, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия. 
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.nedelya.com услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.nedelya.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”

8.1. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. 

Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ 

НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока, който е обявен, когато сте заявявали Вашата поръчка.

Когато сте заявили да получите поръчката си от избрана сладкарница, тя може да се получи на датата и след часа, посочен във вашата поръчка. При получаване на поръчката от избрана сладкарница, тя трябва да се получи в срок до 48 часа от датата и часа на доставката и в сладкарницата.

8.1.1. Условия за доставка са посочени в отделен документ качен в сайта www.nedelya.com

8.1.2. НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ гарантира, вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на срока на годност и условията на съхранение посочени в придружаващите продуктите сертификати и етикети. След този срок на годност и при неспазване условията на съхранение, НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ не носи отговорност за вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти.
8.1.3. При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение, Вие имате право да предявите рекламация, съгласно Закона за защита на потребителите. За целта е необходимо да проверите поръчката си при приемането в присъствието на нашия доставчик.  В случай, че сте приели поръчката и подписали придужаващия протокол, вие декларирате че я приемате без забележки. Ако Вашето уведомление за рекламация е направено след като сте приелеи поръчката и разписали протокола за доставка,  НЕДЕЛЯ ДОСТАВКИ не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

Разговорите към телефон 0700 19009 се таксуват на цената на един градски разговор, цената за който се определя от индивидуалния тарифен план на всеки потребител с телекомуникационната компания, чиито услуги ползва.

8.1.4. При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна ние ще заменим продукта ви с нов, по-възможно най-бързия начин или ще възстановим сумата на стойността на сгрешения продукт.
8.1.5. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка, с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт, Вашата рекламация ще бъде призната за основателна, само ако представите на доставчика продукта, от който сте останали недоволни в пълния му размер.
8.1.6. Гаранциите за време не се отнасят до всички поръчки. Всеки клиент ще бъде своевременно информиран за времето на доставка, докато прави своята поръчка или в последствие. 
8.1.7. Настоящата Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации, не се прилага при възникване на форсмажорни обстоятелства, в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия. 

8.2. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите. 
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.nedelya.com, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред. 
8.4. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.nedelya.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от НЕДЕЛЯ или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.nedelya.com
8.5. НЕДЕЛЯ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от НЕДЕЛЯ. 
8.6. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания. 
8.7. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми. 

8.11. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.nedelya.com, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил. 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.nedelya.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на НЕДЕЛЯ неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. 
9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е НЕДЕЛЯ или друг ПОТРЕБИТЕЛ. 
9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.nedelya.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на НЕДЕЛЯ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НЕДЕЛЯ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 
9.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с НЕДЕЛЯ. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия. 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

10.1. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди. 

10.2. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 
10.3. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”
10.4. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. 
10.5. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.nedelya.com
10.6. Страните приемат, че ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

10.7. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.nedelya.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 
10.8. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ДЗЗД „ДЕЛИВЪРИ НЕДЕЛЯ”, независимо дали е дало или не съгласие за това. 

ХІ. ПРАВА НА ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ 

11.1. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.nedelya.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. 
11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане. 
11.3. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ДЗЗД „ДЕЛИВЪРИ НЕДЕЛЯ” ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи ДЗЗД „ДЕЛИВЪРИ НЕДЕЛЯ”има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 
11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.nedelya.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. 
11.5. В горните случаи ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 


ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019" и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия. 
12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия. 
12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019 и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно. 

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Политиката за защита на личната информация е публикувана в отделен документ на сайта www.nedelya.com

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
а/ преустановяване на дейността на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.nedelya.com
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 
в/ други предвидени в закона случаи. 
14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.nedelya.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. 
В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, дори ако не е било получено. 
15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 
15.4. Уебсайтът www.nedelya.com се поддържа от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.nedelya.com извън територията на Република България, както и в частност населените места в които не се осъществява доставка могат да се използват само неплатени услуги. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите. 
15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 
15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд. 

Според действащата законодателна система продажбата на алкохол и цигари е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на доставчика по време на предаване на направената поръчка съдържаща алкохолни напитки, клиентът се задължава да удостовери и покаже личната си карта. 
В случай, че клиентът е лице под 18-годишна възраст, алкохолни напитки няма да бъдат предадени. 

В случай, че клиент желае да откаже направена поръчка,това може да стане в рамките на 60 минути след приеманието й, и отказът може да бъде удовлетворен, след позвъняване на 0700 19 009.

Всички цени в сайта са обявени в български лева с ДДС и се отнасят само за поръчки от онлайн магазина на СЛАДКАРНИЦИ НЕДЕЛЯ. Неделя си запазва правото за промяна в ценовата политика.

Изображенията в сайта са илюстративни.

Настоящите Общи условия са приети от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”и влизат в сила от 25.05.2018 г.

Политика за защита на личната информация

Политика за защита на личната информация

В сила от 25 май 2018 г.

Това съобщение за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате услуги и/или купувате продукти от или в полза на дружество или дружества от групата на Сладкарници Неделя.

Уважаеми клиенти, контрагенти и партньори, с настоящето ви информираме как ние от ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, Код по Булстат: 177347040, Град София, улица Блага вест 5, МОЛ: Здравко Георгиев Минчев, като оператор на сладкарници Неделя, събираме, съхраняваме и използваме Ваши лични данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас. Във Ваш интерес е да отделите време и да се запознаете с настоящата Политика.

Ние сме съобразили настоящата политика за поверителност („Уведомлението“) с Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2015 г. 

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

От Уведомлението Вие ще научите:

Какви лични данни събираме

С кого споделяме Вашите лични данни

Как събираме и използваме Вашите лични данни

Предаване на лични данни извън България

Колко време съхраняваме личните Ви данни

Колко защитени са личните Ви данни

Какви права имате 

Какво е важно да знаете при упражняване на правата Ви

Лична информация на деца

Как ще ви уведомим за промени в съдържанието на настоящото Уведомление

Как да се свържете с нас

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Когато се обръщате към нас, за да поръчате нашите продукти (независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата www.nedelya.com или по телефона), да участвате в организирани от нас игри, да кандидатствате по програмата ни за франчайз, да кандидатствате за работа при нас, да зададете въпроси или заявите ваши права, ние може да получим от Вас или да ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Тази информация може да включва:

 • Вашите имена – така че ние да знаем кой сте Вие;

 • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка, параметри на доставка, спечелени награди от наши игри, да зададете въпроси или подадете оплакване и др. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни ни изпратите за тази цел ваш имейл на адрес [gdpr@nedelya.com]

 • адрес, на който пребивавате – за да можем да изпълним Ваша поръчка за доставка на наши продукти или да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание);

 • мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS във връзка с Ваша поръчка;

 • ако сте регистрирали акаунт при нас (например чрез уеб страницата ни www.nedelya.com): допълнителни данни като рождената ви дата, Ваша парола и определени предпочитания, история на онлайн поръчки. Ако направите връзка на този Ваш акаунт с ваш профил във Фейсбук или друга социална медия: допълнителна информация относно ваши контакти, приятели, какво харесвате и какво не харесвате, ако Вие прецените да споделите такава информация с нас чрез настройките на вашите акаунти в социалните медии.

 • информация, че ни „харесате“ или не и информация от Ваши постове, които Вие правите на нашите страници в социалните мрежи;

 • техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашите уеб страници, IP адрес при посещение на нашите страници – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга чрез нашите уеб страници;

 • бисквитки“ – както повечето интернет страници, които посещавате, ние също използваме „бисквитки“; повече информация за това можете да получени от нашата политика относно бисквитките „Cookies“ , която е описана по-долу.

 • Ваши гласови данни - когато се обадите на нашия кол център и разговорът бъде записван;

 • Ваш видео образ – при посещение в нашите сладкарници, където се извършва видеонаблюдение;

 • Вашето ЕГН – когато желаете да Ви издадем фактура за покупка;

 • всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте.

Ние знаем, че тази информация може да изглежда в повече, но ние я използваме цялата, за да бъдете възможно най-удовлетворени при ползване на нашите услуги.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на продажба на наши продукти, за осигуряване на сигурността в нашите сладкарници, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена и адрес, ние не бихме могли да извършим доставка на продукти на Неделя. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • във връзка с и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас (включително в устна форма относно покупка на наши продукти); или

 • за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи; или

 • наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите сладкарници (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например записваме разговорите с клиенти от нашия кол център), водене на кореспонденция с клиенти и трети лица във връзка със техни запитвания или с цел да им предложим наши продукти;

 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например като се регистрирате на интернет страниците ни, или се съгласите да запазим Вашите данни които сте ни предоставили по телефон (например при поръчка за доставка на продукти от  Неделя), или относно ползване на „бисквитки“; предоставеното ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 • да Ви доставим продукти, които предлагаме и които Вие сте поискали;

 • да Ви предоставяме информация във връзка с предлаганите от нас продукти, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, SMS, имейл);

 • да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за наш продукт или сте отправили въпрос по повод допълнителна услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;

 • да извършваме дейността си съобразно приложимите счетоводни, данъчни и други закони, професионалните норми и правила, включително като отговаряме на искания на компетентни държавни органи;

 • да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели, като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си [или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни] и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страниците ни и за да отговарят те най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;

 • във връзка с правни претенции, така както е посочено в раздел Колко време съхраняваме  личните Ви данни, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни може да се наложи да споделяме Ваши лични данни с някои от следните лица:

 • нашите професионални консултанти и одитори;

 • лица, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 • наши доставчици или бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни (включително фирми, които по възлагане поддържат нашите интернет страници, хардуеър и софтуеър, рекламни агенции, пощенски оператори);

 • нашите франчайз партньори, опериращи с марката Неделя (съгласно нормативните изисквания и договорните правила, и само доколкото е необходимо и само на служители от тези компании, които действително се налага да имат Вашата лична информация за изпълнение на техните задължения).

Също така, моля да имате предвид, че нашите уеб страници могат да съдържат връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която Неделя събира за Вас чрез уеб страници или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с фирмите, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от фирмите, с които ние работим, моля уведомете ни на следния имейл адрес [gdpr@nedelya.com].

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние може да предаваме и съхраняваме Вашите лични данни в други държави-членки на Европейското икономическо пространство. На територията на тези държави е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни, съгласно стандартите на Регламента.

Тъй като марката Неделя се предлагат глобално, може да се окаже в определена ситуация необходимо да трансферираме Ваша лична информация на лица, извършващи дейност под тези марки, които са регистрирани в САЩ или в друга държава извън Европейското икономическо пространство. Ако се наложи да направим това, ние ще положим необходимата грижа да са налице адекватни предпазни мерки за защита на личните Ви данни, например ще трансферираме данните в съответствие с одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи, регулиращи трансферите на определени Данни между нас и други дружества, ще изискаме вашето съгласие или ще използваме други основания, допустими от приложимите закони.

Ако Вие желаете повече информация относно конкретните предпазни мерки, които са били приложени по отношение на трансферирани Ваши лични данни, моля свържете се с нашето Длъжностно лице за защита на данни, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена основно на базата на вида информация, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол -  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL, кодираме информацията при съхранение, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата парола и потребителско име, с които имате достъп до нашата интернет страница. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на ваш риск.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени накрая на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с вас

 • Право да възразите срещу обработването на личните ви данни

 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с вас

 • Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“)

 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас

 • Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)

 • Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

АКО ВИЕ ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, ние ще преустановим обработването на Вашите данни;

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг (т.е. когато по наша инициатива ние ви правим предложения по телефона, по имейл и по пощата).

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или на профилиране, ако ние започнем да извършваме такова и за което ще ви уведомим), ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

В случай че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.

Ако не желаете да получавате от нас информация и оферти относно нашите продукти, моля уведомете ни писмено на за това на имейл адрес [gdpr@nedelya.com] или на адреса, посочен на края на това Уведомление в раздел Как да се свържете с нас, като посочите Вашите имена и адрес/или имейл адрес. Алтернативно, Вие можете да заявите отказа си да получавате непоискани търговски съобщения чрез натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на всеки имейл.

КОРИГИРАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Ние разчитаме на точността на Вашата лична информация, която ни предоставяте. Ако тази информация претърпи промени, моля уведомете ни за вашите актуални лични данни на имейл адрес [gdpr@nedelya.com].

ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да поискате изтриване на Ваши лични данни, ако:

 • данните не са ни повече необходими за целите, за които сме ги събрали; или

 • оттеглите съгласието си ние да обработваме Ваши лични данни (и не е налице друго правно основание ние да продължим тяхното обработване); или

 • Вие се противопоставяте на това ние да обработваме данните Ви на основание наш легитимен интерес и ние не успеем да аргументираме наши по-съществени законни причини за обработването; или

 • ние обработваме личните Ви данни в нарушение на Регламента и приложимото законодателство; или

 • ако съгласно приложимото към нас българско законодателство или право на Европейския съюз ние сме длъжни да изтрием Вашите данни.

Ние можем да откажем да изтрием Вашите данни, ако те са ни нужни във връзка с правна претенция, за да спазим наши правни задължения, както и при други случаи, предвидени в Регламента.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да поискате ограничаване на обработващите се Ваши лични данни, ако:

 • оспорвате точността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

 • Вие се противопоставяте на това ние да обработваме данните Ви на основание наш легитимен интерес, докато ние аргументираме нашето право;

 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции.

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването с изрично Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или негова държава членка.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, само когато са изпълнени следните две условия:

 • обработването на Вашите лични данни се извършва по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни на хартиен носител); и

 • обработването се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.   

ПРАВО НА ЖАЛБА

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592). Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

Как да заявим правата си За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща [gdpr@nedelya.com] или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: [София, ул. „Блага вест"5].

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕЦА

За нас е от голяма важност опазването на личната неприкосновеност на децата и ние сме особено внимателни при комуникиране с деца. Ние не събираме лични данни на лица под 16 годишна възраст и при всички случаи спазваме изискванията на закона. Ако Вие не сте навършили посочената възраст, на Вас е позволен достъп до уеб интернет страници само със съгласието на вашите родители или настойници.

Ние молим родителите редовно да наблюдават и контролират активността на техните деца в интернет. Ако Вие сте родител и имате притеснения относно събирането или използването на лична информация за вашето дете моля обърнете се към нас чрез посочените в раздел Как да се свържете с нас координати.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница и при възможност, по друг подходящ начин, така че вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени, преди да продължи достъпа до интернет страниците ни. Ако ние бихме искали да използваме личната Ви информация за значително различни цели и начин спрямо това, което сме ви казали, ние ще ви изпратим и съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили. Така че вие ще имате възможността за избор в зависимост дали приемате промените в използването на Вашата персонална информация или не.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019”, Код по Булстат: 177347040Град София, улица Блага вест 5, МОЛ: Здравко Георгиев Минчев.

ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019 е определил за Длъжностно лице по защита на данните Емилия Усова, имейл: [gdpr@nedelya.com]

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с това Уведомление за поверителност на посочените координати по-горе.

 

Политика относно бисквитките "Cookies"

Дата на последна актуализация: 25.05.2018

Как използваме бисквитките?

Тези правила описват как Неделя доставкиизползва бисквитки и подобни на тях файлове и технологии в сайта, напр. Local Shared Objects, известни и като „Flash cookies“, web beacons и т.н. Те се наричат с общото наименование бисквитки (на английски "Cookies“).

Какво са Бисквитките?

Бисквитките са малки файлове от букви и цифри, които се изпращат на Вашия компютър или мобилно устройство когато посещавате даден уебсайт, и се съхраняват на него. Бисквитките се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита Бисквитките и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал Бисквитки и така не се налага да въвеждате отново вашите предпочитания, за да разглеждате сайта. Бисквитките не могат да бъдат възпроизведени като код или използвани за разпространението на вируси и чрез използването им не може да бъде осъществен достъп до вашия хардуер (твърд диск). За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта www.allaboutcookies.org.

По какъв начин използваме бисквитките?

Използваме бисквитки в сайтa на Неделя доставки, които са поставени от нас или от трети лица, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на бисквитките. Неделя доставки не използва бисквитки за други цели, освен за посочените в това съобщение цели Дружеството не ги използва за събиране на лични данни за каквато и да е цел.

Ние използваме бисквитки, които са сесийни (които изтичат след приключване на сесията ви и затваряне на броузера) и постоянни (които се съхраняват на компютъра ви или мобилното устройство за определен период от време) и следните видове Бисквитки :

 • Функционални

Тези бисквитки са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с него. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено. Тези "бисквитки също така запазват продукти от потенциален интерес, когато бъдете пренасочени към сайт на оператор за евентуална покупка.

 • За подобряване на сайта

Тези бисквитки ни позволяват да подобряваме уебсайта, като събират информация за това, как се използва той. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни). Също така се интересуваме от къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайта си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like“ и "Tweet“ и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.

 • За Рекламиране

Тези бисквитки ни помагат да направим съдържанието възможно най-персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъде достигнат нашият сайт, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании. Възможно е в бъдеще да разширим рекламирането при съвместни промоции с други лица и да им разрешим да сложат бисквитки на нашия уебсайт..

Възможно е нашия уебсайт да включва и елементи, които задават бисквитки от името на трета страна, напр. Facebook "Like“ бутон или "Twitter", "Tweet“ бутон.

Как мога да управлявам бисквитките?

Можете да прегледате наличните опции за управление на бисквитки в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на бисквитки, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитките, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват бисквитките, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на бисквитките, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.

Неделя доставки използва рекламни бисквитки, управлявани от трети страни, за да промотира своите продукти в други уебсайтове. Възможно е да изберете да не получавате определени управлявани от трети страни рекламни бисквитки чрез сайтове за управление на бисквитки на трети страни, като AppNexus, Audience Science, DoubleClick, AdTech, AdOcean, Atlas, Criteo, Facebook, Google Analytics и Adobe Flash. Възможно е деактивирането на бисквитки да ви попречи да използвате определени зони от сайта.

Колко време пазим информацията?

Това зависи от типа на бисквитките. Валидността на сесийните бисквитки изтича, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки, включително Local Shared Objects (Flash cookies), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

Друга информация

Освен че събира данни чрез бисквитките, сайта на Неделя доставки събира и други видове информация, както е описано в Уведомлението за поверителност на ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019. Възможно e ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019 периодично да променя тези правила. При значителни промени, в началото на тези правила и на началната страница на този сайт ДЗЗД „СУИТ КЪМПАНИ 2019 ще публикува съобщение относно тази промяна.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате отново тези правила, за да се уведомявате за такива промени.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас като пишете на: gdpr@nedelya.com

Чрез затварянето на това съобщение, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки" на това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не сте ги забранили.