Общи условия

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  

Мобилно приложение за лоялност на

Сладкарници “Неделя"

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Сладка вест 5” ЕООД, наричано по-долу Сладкарници “Неделя", от една страна, и Потребителите на услуги (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„Сладка вест 5” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203592961 със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, р-н Красна поляна, ул. Блага вест No 5, имейл адрес: office@nedelya.com.

                                                                                                                      

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани от Сладкарници “Неделя" (наричани за краткост Услуги).

 

               Настоящият документ съдържа информация за дейността на Сладкарници “Неделя" и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Сладкарници “Неделя", като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Сладкарници “Неделя".

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Сладкарници “Неделя" договор. Такива данни са име, фамилия, имейл, дата на раждане и пол.

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

 

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1.    Чрез апликацията Потребителите могат да получават информация за предлаганите от Сладкарници “Неделя" стоки и услуги, както и за обектите на Сладкарници “Неделя".

Чл. 2.    За да получи информация за местоположението на обект на Сладкарници “Неделя", Потребителят дава достъп на апликацията до своята локация, като се съгласява изрично с това. Потребителят може да изключи по всяко време предоставянето на своята локация към апликацията. При изключване на информацията за локация, тази функционалност няма да е налична.

Чл. 3.    Потребителите могат да получават отстъпки и да ползват преференции за предлаганите от Сладкарници “Неделя" услуги съгласно правилата на настоящите Общи условия.

Чл. 4.    Потребителите не могат да извършват поръчки за предлаганите от Сладкарници “Неделя" стоки и услуги през мобилното предложение.

Чл. 5.    Всички предлагани чрез апликацията услуги са безплатни за Потребителите.

Чл. 6.     Сладкарници “Неделя" има право да откаже достъп до апликацията на некоректен Потребител.

Чл. 7.    Сладкарници “Неделя" има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Сладкарници “Неделя";
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Сладкарници “Неделя".

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл. 8.     Сладкарници “Неделя" идентифицира Потребителите чрез съхранение на лог-файлове.

Чл. 9.    Сладкарници “Неделя" има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл, дата на раждане и пол. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Сладкарници “Неделя".

Чл. 10.                    В апликацията могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

Чл. 11.                     Сладкарници “Неделя" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 12.                     В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Сладкарници “Неделя" обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

Чл. 13.                    Сладкарници “Неделя" може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства, съгласно правила на политика за защита на лични данни или след изрично съгласие от Потребителите. 

Чл. 14.                    Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация и изрази съгласие с Общите условия.

Чл. 15.                    Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Сладкарници “Неделя" може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в апликацията по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 16.                     При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, и другите изискуеми от електронната форма на Сладкарници “Неделя" данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Сладкарници “Неделя" ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 17.                    При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите.

Чл. 18.                    Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Чл. 19.                    Потребителят може по всяко време да изиска изтриване на профила си.

Чл. 20.                    При поискано изтриване на профила на Потребител Сладкарници “Неделя” деактивира профила. Сладкарници “Неделя” има право да съхранява данните на Потребителя за срок от 3 месеца след поисканото изтриване с цел да се защити от евентуални претенции на Потребителя. След изтичането на този срок се заличава окончателно цялата налична информация за Потребителя и тя не може да бъде възстановена.

 

               ОТСТЪПКИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Чл. 21.                    Сладкарници “Неделя" дава промоционални ваучери за отстъпка или награди в натура на Потребителите съгласно настоящите правила.

Чл. 22.                    Предвидените в този раздел отстъпки и преференции са символични с цел изразяване на благодарност и признателност към лоялните и постоянни клиенти на Сладкарници “Неделя”.

Чл. 23.                    При покупка на стока в обект на Сладкарници “Неделя" или използване на услуга Потребителят получава касова бележка на част от която има принтиран промоционален баркод.

Чл. 24.                    Сладкарници “Неделя" не носи отговорност, ако поради техническа или друга причина не може да се сканира промоционалния код, сканираният код не добавя точки в потребителския профил или по друг начин Потребителят няма възможност да се възползва от предвидените в този раздел отстъпки и преференции.

Чл. 25.                    Сладкарници “Неделя" не носи отговорност, ако даден обект няма достъп до централната система, която управлява отстъпките и преференциите за лоялни клиенти.

Чл. 26.                    Потребителят използва профила си в апликацията за лоялни клиенти, за да сканира промоционалния код от касовата бележка.

Чл. 27.                    Чрез сканираните касови бележки Потребителите трупат точки в профилите си.

Чл. 28.                    След натрупване на определен брой точки в потребителския профил Потребителите могат да получат:

 1. отстъпка от цената за предлаганите от Сладкарници “Неделя" стоки и услуги;
 2. награда в натура, като например парче торта;
 3. достъп до ексклузивни анкети;
 4. друго по преценка на Сладкарници “Неделя”;

Чл. 29.                    За да използва промоционалния код като ваучер, Потребителят трябва да го предостави на служител на Сладкарници “Неделя".

Чл. 30.                    Един промоционален код/ваучер се използва еднократно и дава право само на една отстъпка.

Чл. 31.                    Потребителят може да използва само един промоционален ваучер за покупката на една стока или услуга.

Чл. 32.                    Срокът на валидност на промоционалните ваучери е изрично посочен в самия ваучер.

Чл. 33.                    Промоционалните ваучери могат да се използват във всички обекти на Сладкарници “Неделя".

Чл. 34.                    Промоционалните ваучери не дават правото на Потребителите да получат паричната равностойност на ваучера.

Чл. 35.                    Наградите в натура включват предлаганите от Сладкарници “Неделя" стоки и услуги и не могат да надвишават стойността на закупената стока или услуга с повече от 10 %. .

Чл. 36.                     Наградите в натура са за конкретна стока, освен ако противното не е изрично упоменато. Потребителите нямат право да заменят наградата в натура с други предлагани стоки.

Чл. 37.                    Потребителят може да получи наградата в натура във всеки от обектите на Сладкарници “Неделя".

Чл. 38.                    Ако няма в наличност съответната награда, Потребителят може да уговори да получи съответната награда в друг ден или по преценка на служител на Сладкарници “Неделя" да получи друга стока за същата равностойност.

 

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 39.                     (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

(2)             За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Сладкарници “Неделя" за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

(3)             „Сладкарници “Неделя"“ предоставя достъп до формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4)             За упражняване правото на отказ „Сладкарници “Неделя"“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Сладкарници “Неделя"“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5)             Когато във връзка с изпълнението по договора „Сладкарници “Неделя"“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Сладкарници “Неделя"“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

 

Чл. 40.                    Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

 

 

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 41.                     (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

 

(2)             Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

Чл. 42.                     (1) Рекламацията се подава писмено на място, където е използваната съответна отстъпка или е получена наградата в натура. Сладкарници “Неделя"“ представя достъп до формуляр за рекламация.

(2)             При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

Чл. 43.                    При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. платежен документ;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 44.                    Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 45.                    (1) „Сладкарници “Неделя"“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

(2)             Когато „Сладкарници “Неделя"“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 46.                    (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси на Сладкарници “Неделя" (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сладкарници “Неделя" или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сладкарници “Неделя", и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2)             При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сладкарници “Неделя", Сладкарници “Неделя" има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3)             Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси на Сладкарници “Неделя".

 

Чл. 47.                     Сладкарници “Неделя" се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2)             Сладкарници “Неделя" си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Сладкарници “Неделя" има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 48.                    Сладкарници “Неделя" има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 49.                    Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Сладкарници “Неделя" или прекратяване поддържането на апликацията.

 

Чл. 50.                    Потребителят може да преустанови ползването на апликацията по всяко време и да прекрати договора със Сладкарници “Неделя", както и да поиска изтриване на профила си.

Чл. 51.                    Сладкарници “Неделя" може по всяко време без предизвестие да прекрати договора с Потребителя.

 

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 52.                    Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 53.                     (1) Сладкарници “Неделя" се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2)             Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сладкарници “Неделя" в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3)             В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 54.                    По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Сладкарници “Неделя"“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Сладкарници “Неделя"“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация